Tror du att det är så här på SLU?

Öhh, skulle inte tro det.

SLU är ett universitet i världsklass inom miljö och livsvetenskaperna.

Vet du vad en hortonom gör? En agronom kanske håller på med ergonomi, eller? Och är jakt det enda på en jägmästares schema? Ibland är det svårt att förstå vad SLU gör. Här visar vi vad våra studenter faktiskt pluggar eller vad de jobbar med efter examen. Se fler filmer

Våra
utbildningar

Agronom ekonomi

Verklighetens ekonomi

Hur ska världens befolkning kunna äta sig mätt utan att vi urholkar jordens möjligheter att föda kommande generationer?

Det är den grundläggande frågan för en ekonomagronom och du tar dig an den ur en mängd olika synvinklar. Genom att analysera global livsmedelsförsörjning, studera organisation i lantbruksföretag, göra avvägningar mellan användningar av naturresurser och genom att analyser av finanserna i livsmedelsföretag. 

Utbildningen börjar med grundläggande studier i företags- och nationalekonomi. Du läser också kurser inom juridik, matematik och statistik samt miljö, lantbruk och livsmedelsproduktion. Inom företagsekonomi studeras framförallt mindre företag, hur de kan utvecklas och ledas under olika förutsättningar. Nationalekonomi handlar om hur fördelningen av resurser fungerar i samhället. Du kan fördjupa dig i jordbrukspolitik och internationell handel eller inom naturresurs- och miljöekonomi. Du läser sedan mer företags- eller nationalekonomi, samtidigt som du läser kurser inom andra profilämnen med studenter från de andra agronomprogrammen. 

Små företag på landsbygden, internationella livsmedelskoncerner eller stora globala organisationer – en ekonomagronom kan dyka upp var som helst. Utbildningen ger dig många bra möjligheter att få arbete som exempelvis rådgivare, analytiker, handläggare, produktutvecklare, konsult, biståndsarbetare eller forskare. Jobben finns både inom privat och offentlig sektor och innebär ofta arbete i ledande ställning.

Snabbfakta

Studieort: Uppsala Examen: Agronomexamen Studieår: 5 Anmälan: Senast 15 april på www.antagning.se Start: Hösten 2016 Urval: Betyg och högskoleprov
Studieår5 Platser 45 Högskolepoäng 300
Möjliga yrken: Ekonom Analytiker Handläggare Konsult Forskare
Möjliga arbetsgivare: ICA AB Lantmännen Näringsdepartementet LRF Konsult DeLaval

Agronom husdjur

Husdjur i lantbruket

Är du intresserad av lantbruk och ett arbete med fokus på djurvälfärd och hållbar produktion? Som husdjursagronom får du gedigna kunskaper om lantbrukets djur, allt ifrån fysiologi, skötsel, djurhållning, hälsa och beteende till utfodring och avel.

Lantbruket är en viktig del av samhället. Vi lever i ett landskap format av grödor och djur och vi är beroende av maten som produceras av dem. Husdjursagronomens roll i samhället är främst att arbeta för att produktionen av lantbrukets djur sker på ett hållbart och ansvarsfullt sätt .

Under studierna kommer du att läsa kurser i grundläggande biologiska ämnen samt en kurs om djurs beteende. De kommande åren fördjupar du dina kunskaper om djuren, deras anatomi och fysiologi, nutrition (näringslära), avel och produktion, lantbruksvetenskap och du kan profilera dig inom flera olika områden. Du får också en översikt i ekonomi, växtodling, livsmedel och landsbygdsfrågor, tillsammans med andra agronomer.

Husdjursagronomer behövs inom den lantbrukssektorn, både i Sverige och internationellt och det ökande intresset för djur och deras betydelse för samhället breddar arbetsmarknaden. Många husdjursagronomer arbetar i dag med rådgivning, utredningsarbete, forskning och produktutveckling. Agronomer kan också hitta spännande karriärvägar inom till exempel undervisning, konsultarbete, information, journalistik och biståndsarbete.

Snabbfakta

Studieort: Uppsala Examen: Agronomexamen Studieår: 5 Anmälan: Senast 15 april på antagning.se Start: Hösten 2016 Urval: Betyg och högskoleprov
Studieår5 Platser 30 Högskolepoäng 300
Möjliga yrken: Produktutvecklare Rådgivare Utredare Konsult Informatör Journalist Forskare Lärare på naturbruksskolor
Möjliga arbetsgivare: Svensk Avel LRF Mjölk Växa Sverige Näringsdepartementet Jordbruksverket

Agronom landsbygdsutveckling

Svensk och global landsbygd

Är du intresserad av utvecklingsfrågor? Som agronom med inriktning mot landsbygdsutveckling kan du se sambanden mellan länders nyttjande av naturresurser och deras sociala och kulturella processer. 

Ämnet landsbygdsutveckling rymmer många yrkesområden med olika arbetsuppgifter. Landsbygdspolitik inte längre är en nationell fråga utan hanteras både inom EU och internationella organisationer, något som ökar chanserna till ett varierande jobb. Programmet är tvärvetenskapligt och tar upp landsbygdsutveckling ur många perspektiv; politiska, ekonomiska, kulturella, sociala, rumsliga och ekologiska.

Utbildningen tar upp samband mellan olika vetenskapliga inriktningar och samhällsnivåer, såsom lokalt, regionalt, nationellt, EU och internationellt. Utbildningen lyfter också fram betydelsen av intressen och maktförhållanden, som ibland kan leda till konflikter. Du lär dig att kritiskt analysera omvärlden och får en god grund för att kunna arbeta på olika nivåer inom myndigheter, företag och organisationer med din kompetens kring landsbygds och utvecklingsfrågor.

Idag arbetar landsbygdsutvecklare framförallt på kommuner, länsstyrelser, statliga verk, departement, SIDA och inom EU, men också i den privata sektorn som rör samhällsbyggnad såsom LRF, Hushållningssällskapet, SECO,  Leader med flera. Det finns också ett stort intresse från omvärlden för utbildningens koppling till naturresurser och samhällsfrågor. 

Snabbfakta

Studieort: Uppsala Examen: Agronomexamen Studieår: 5 Anmälan: Senast 15 april på www.antagning.se Start: Hösten 2016 Urval: Betyg och högskoleprov
Studieår5 Platser 35 Högskolepoäng 300
Möjliga yrken: Landsbygdsutveklare Projektledare Konsult Sakkunnig Medlare
Möjliga arbetsgivare: SIDA FAO EU Länsstyrelser/kommuner Myndigheter och departement

Agronom livsmedel

Maten och framtiden

Maten vi äter ska vara god, nyttig och säker, men den ska också vara producerad på ett hållbart sätt. Vill du veta vad som påverkar matens kvalitet under hela kedjan – från produktionen av råvaran fram till den slutliga produkten? Då är livsmedelsagronom rätt utbildning för dig. 

Avståndet mellan middagsbordet och gården där maten produceras ökar i takt med att fler lever och arbetar i städerna. För många är det samtidigt viktigt att känna till matens ursprung och att den är producerad på ett etiskt och uthålligt sätt. Nya livsstilar med mindre tid för planering, inköp och matlagning, ställer många gånger nya krav på livsmedlen. För att kunna möta de nya kraven behövs kunskap och den kunskapen finns inom ämnet livsmedelsvetenskap på SLU. 

Som livsmedelsagronom är du eftertraktad inom stora och små livsmedelsföretag, men också inom myndigheter, kommun och landsting. Livsmedelsagronomer har unika kunskaper om råvarorna, livsmedlens sammansättning och egenskaper, hur man kan använda olika livsmedelskomponenter i olika produkter och vilken betydelse de olika komponenterna har för produktens kvalitet. Många livsmedelsagronomer arbetar i projektledande position med frågor som handlar om kvalitetssäkring, produktutveckling, marknadsföring, forskning och information. 

Snabbfakta

Studieort: Uppsala Examen: Agronomexamen Studieår: 5 Anmälan: Senast 15 april på www.antagning.se Start: Hösten 2016 Urval: Betyg och högskoleprov
Studieår5 Platser 35 Högskolepoäng 300
Möjliga yrken: Produktutvecklare Kvalitetscontroller Mikrobiolog Livsmedelsagronom
Möjliga arbetsgivare: Livsmedelsföretag Detaljhandeln Myndigheter Länsstyrelser

Agronom mark/växt

Odla för mat och miljö

Hur odlar vi växter för mat, foder och energi samtidigt som vi förvaltar mark och vatten på rätt sätt?

Som mark-/växtagronom får du kunskap om växtproduktion och dess påverkan på mark, vatten och biologisk mångfald. Det här är en utbildning för dig som vill vara med och påverka utvecklingen mot en hållbar växtproduktion i Sverige och kanske även i andra länder. 

Behovet av mat och energi ökar. Att tillgodose detta är en av vår tids största utmaningar. Lantbrukets växtproduktion för livsmedel, foder och bioenergi har stor betydelse för samhällets utveckling och ekonomi, både i Sverige och internationellt. En hållbar växtproduktion ska bedrivas med hänsyn till både miljö och klimat. Som mark-/växtagronom med spetskunskap inom växtproduktion och en helhetssyn på lantbruket har du en viktig roll i det arbetet. 

Utbildningen fokuserar på olika aspekter av växtproduktion såsom växtskydd, odlingssystem, jordbearbetning, vatten-försörjning och vallodling. Den ger både grundläggande kunskaper inom naturvetenskap och tillämpad kunskap om växtproduktion och miljö. Du breddar också din kunskap i samläsning med andra agronomprogram. Det förbereder dig för tvärvetenskapligt lagarbete och ger dig ett nätverk som är värdefullt i det framtida yrkeslivet. 

Mark-/växtagronomer som examineras idag får jobb och enligt prognosen är arbetsmarknaden god även om fem år. Mark-/ växtagronomer arbetar ofta som projektansvariga eller i ledande positioner både inom privat och offentlig sektor. Du kan till exempel arbeta med rådgivning, produktutveckling, undervisning, forskning, konsultarbete, företags- eller myndighetsledning, information eller biståndsarbete. 

Snabbfakta

Studieort: Uppsala Examen: Agronomexamen Studieår: 5 Anmälan: Senast 15 april på www.antagning.se Start: Hösten 2016 Urval: Betyg och högskoleprov
Studieår5 Platser 35 Högskolepoäng 300
Möjliga yrken: Rådgivare Växtodlingsspecialist Verksamhetsledare Utredare Informatör/kommunikatör
Möjliga arbetsgivare: Lantmännen Hushållningssällskapen Näringsdepartementet KRAV Jordbruksverket Länsstyrelser

Basår/bastermin

NATURVETENSKAPLIG BASTERMIN I UPPSALA

Saknar du behörighet? Basterminen är en möjlighet för dig som inte har naturvetenskaplig eller teknisk bakgrund från gymnasiet eller motsvarande. Du kan komplettera dina kunskaper inom ämnena biologi, kemi, matematik och fysik och på det viset bli behörig, och i vissa fall till och med få garantiplats, till flera av SLU:s
program. Naturvetenskapliga fenomen studeras i fält och tas upp i teman såsom vatten, mark, liv, mat och naturvetenskap i resursflöden i samhället. Grundläggande naturvetenskapliga områden inom ämnena biologi, fysik, kemi och matematik introduceras i anslutning till dessa teman. Basterminen ges under vårterminen.

Behörighetskrav:
Förutom grundläggande högskolebehörighet krävs särskild behörighet i följande ämnen:
Naturkunskap B, Matematik C eller motsvarande.

Alternativt: Naturkunskap 2
Matematik 3b alternativt Matematik 3c eller motsvarande.
Anmälan: senast 15 oktober 2016 på www.antagning.se
Antal studieplatser: 35

Basterminen ger platsgaranti på vissa av SLU:s program.
Platsgaranti innebär att den som antagits, och genomgått basterminen med godkänt resultat senast sista dag för komplettering, har en garanterad plats på ett visst program med start efterföljande
termin.

På följande program reserveras utbildningsplatser för studenter som genomfört basterminen:
Agronomprogrammet – livsmedel
Agronomprogrammet – mark/växt
Biologi och miljövetenskap – kandidatprogram

Till följande program gör basterminen dig behörig, men du måste söka och antas i konkurrens med andra behöriga sökanden:
Agronomprogrammet – husdjur
Etologi och djurskydd – kandidatprogram
Sport- och sällskapsdjur – kandidatprogram

Snabbfakta

Studieort: Uppsala Examen: Studieår: Anmälan: Senast 15 april på www.antagning.se Start: Hösten 2016 Urval: Betyg och högskoleprov
Studieår Platser 35 Högskolepoäng
Möjliga yrken:
Möjliga arbetsgivare:

Biologi och miljövetenskap

Nyfiken på naturen

Vill du arbeta med att bevara den biologiska mångfalden? Hoppas du på att vara med och lösa dagens och morgondagens miljöproblem? Då kan kandidatprogrammet i biologi och miljövetenskap vara utbildningen för dig. 

Skogsbruk, lantbruk, industrier, transporter och samhällsbyggnad påverkar våra biologiska naturresurser, såsom mark och vatten, på många sätt. Det ställs allt högre krav på att samhällsplanering och produktion av varor och energi ska ske utan negativa effekter på miljö och hälsa. Myndigheter och företag behöver därför personer som kan kombinera goda kunskaper i biologi och miljövetenskap med kunskap om hur jord- och skogsbruk fungerar i praktiken såväl som hur samhällets förvaltning av naturresurser sker. 

Programmet leder till en kandidatexamen i antingen biologi eller miljövetenskap och du väljer själv inom vilket område du vill fördjupa dig. Du får baskunskaper i biologi, kemi och markvetenskap (geovetenskap) och senare i utbildningen läser du kurser i miljörätt, geografiska informationssystem (GIS) och miljökommunikation samt fördjupar dig i biologi eller miljövetenskap. Du får också möjlighet att praktisera ute på arbetsplatser. 

Programmet förbereder dig bland annat för att arbeta med naturvårds- och miljövårdsfrågor. Din arbetsplats kan till exempel finnas inom kommuner, länsstyrelser, statlig förvaltning, företag eller organisationer.Miljövetarinriktningen betonar miljöarbete inom företag och myndigheter, medan biologiinriktningen betonar naturvårds-arbete inom främst offentlig förvaltning och organisationer. Efter programmet kan du som vill läsa vidare till en magister-och masterexamen inom en rad spännande områden.

Snabbfakta

Studieort: Uppsala Examen: Kandidatexamen Studieår: 3 Anmälan: Senast 15 april på www.antagning.se Start: Hösten 2016 Urval: Betyg och högskoleprov
Studieår3 Platser 45 Högskolepoäng 180
Möjliga yrken: Miljövetare Biolog Ekolog Rådgivare Politisk sakkunning
Möjliga arbetsgivare: Länsstyrelser Trafikverket Kommuner Naturvårdsverket Svenska miljöinsitutet

Civilingenjör i energisystem

Nya energilösningar

Vill du engagera dig i en av dagens viktigaste samhällsfrågor? Genom att läsa till civilingenjör i energisystem är du med och utformar hållbara lösningar för framtidens hållbara energianvändningen, ur ett globalt och nationellt perspektiv. 

En väl fungerande energiförsörjning är en förutsättning för ett modernt och utvecklat samhälle. Ett energisystem omfattar hela processen från råvara till att någon använder den producerade energin. Dagens energisystem bidrar dessvärre till global miljöförstöring och utarmar våra naturresurser. Därför ställer politiker, marknadsaktörer och konsumenter krav på att energisystemen ska utvecklas och förändras. Energifrågorna har blivit en av våra viktigaste samhällsfrågor. 

Civilingenjörsprogrammet i energisystem är ett samarbete mellan SLU och Uppsala universitet och bygger på den samlade kompetens som finns vid båda universiteten. Programmet har utvecklats för att ge dig en bred grundläggande utbildning. En röd tråd som följer dig genom årskurserna är en hållbar energianvändning. I slutet av utbildningen får du möjlighet att fördjupa dig inom några valfria områden, till exempel vindkraft, vattenkraft, vågkraft, solenergi, bioenergi, energieffektivisering, elkraft eller kärnkraft. 

Efterfrågan på civilingenjörer inom energiområdet är stor. Utbildningen gör att du kan arbeta både med energitekniska frågor och med energisystem ur ett helhetsperspektiv. Du kan till exempel arbeta som konsult, projektledare, energi-ansvarig, energiplanerare eller fortsätta med forskarstudier. 

Snabbfakta

Studieort: Uppsala Examen: Civilingenjörsexamen Studieår: 5 Anmälan: Senast 15 april på www.antagning.se Start: Hösten 2016 Urval: Betyg och högskoleprov
Studieår5 Platser 60 Högskolepoäng 300
Möjliga yrken: Civilingenjör Energiplanerare Utredare Projektledare
Möjliga arbetsgivare: Vattenfall Svenska kraftnät ABB Seabased Energimyndigheten

Civilingenjör i miljö- och vattenteknik

Framtidens miljöteknik

Vill du arbeta med miljöfrågor och hjälpa till att stoppa miljöförstöringen i Sverige och världen? För att tackla miljö- och vattentekniska problem krävs nya synsätt och helhetslösningar, utmaningar som du som civilingenjör i miljö- och vattenteknik kommer att arbeta med. 

Den snabba materiella utvecklingen i Sverige och övriga världen har lett till stora belastningar på miljön. Vi måste därför utveckla nya tekniker för att förstå och minimera miljöbelastningen. Det krävs en helhetssyn och ett samarbete mellan olika aktörer i samhället för att komma till rätta med miljöproblemen. Miljö- och vatteningenjören förstår sambandet mellan tekniska processer, samhällsfunktioner och miljöeffekter. 

Civilingenjörsutbildningen i miljö- och vattenteknik är ett samarbete mellan Uppsala universitet och SLU. Utbildningen ger dig kunskaper inom matematik, datavetenskap, fysik, kemi, biologi och geovetenskap (mark, luft och vatten) samt hur dessa kunskaper kan tillämpas i miljöteknisk produktion och forskning. 

Efterfrågan på civilingenjörer inom miljö- och vattenområdet är stor. Det skapas allt fler arbetstillfällen med inriktning mot miljöteknik på större företag, konsultföretag, vattenreningsverk och myndigheter. Din helhetssyn behövs för att bedöma hur olika verksamheter inverkar på mark, växter, luft och vatten. Utbildningen är också en bra grund för dig som vill fortsätta med forskarstudier inom miljö- och vattenteknik. 

Snabbfakta

Studieort: Uppsala Examen: Civilingenjörsexamen Studieår: 5 Anmälan: Senast 15 april på www.antagning.se Start: Hösten 2016 Urval: Betyg och högskoleprov
Studieår5 Platser 60 Högskolepoäng 300
Möjliga yrken: Civilingenjör Miljötekniker Miljöingenjör Utredare
Möjliga arbetsgivare: Sweco Verkstadsindustrin IVL Miljö- och energidepartementet

Djursjukskötare

Med känsla för djur…

…och deras människor. Vill du att friska och sjuka sällskapsdjur ska få en så god omsorg som möjligt? Gillar du kontakt med andra människor och deras sällskapsdjur? Som djursjukskötare utbildas du för att få en bred och fördjupad förståelse för djuromvårdnad och djursjukvård.

Djuromvårdnad, djursjukvård och djurhälsovård är områden i stark tillväxt. Att djur mår bra är viktigt för både
djuren och deras ägare såväl som för samhället. Djurens positiva inverkan på folkhälsan poängteras i många sammanhang. Det finns cirka 1,2 miljoner katter, 800 000 hundar och 360 000 hästar i Sverige, vilket kräver en väl utbyggd och modern djursjukvård. Utvecklingen inom djuromvårdnad och djursjukvård gör att djursjukskötarens roll
har blivit mer avancerad.

Utbildningen startar med grundläggande kurser i djuromvårdnad, anatomi, fysiologi, vårdhygien, sjukdomslära, farmakologi (läkemedelslära) och näringslära. Läsåret avslutas med kurser som avser att förbereda inför det kliniska arbetet inom djurens hälso- och sjukvård för häst, hund och katt.

Du kommer efter utbildningen främst att arbeta på djursjukhus eller djurkliniker med häst, hund, katt, fåglar, reptiler och andra husdjur, både självständigt och i samarbete med annan djurhälsopersonal. Det finns även möjlighet att arbeta som rådgivare i frågor som rör djuromvårdnad. Många djursjukskötare har en arbetsledande funktion.

Snabbfakta

Studieort: Uppsala Examen: Kandidatexamen Studieår: 3 Anmälan: Senast 15 april på www.antagning.se Start: Hösten 2016 Urval: Betyg och högskoleprov
Studieår3 Platser 60 Högskolepoäng 180
Möjliga yrken: Legitimerad djursjukskötare Arbetsledare inom djursjukvård Rådgivare Arbete inom forskning Egen företagare
Möjliga arbetsgivare: Djursjukhus och djurkliniker Distriktsveterinärerna SLU Läkemedelsföretag Djurfodertillverkare

Ekonomi

Naturresursekonomi

Vill du veta mer om sambanden mellan näringsliv, samhälle och miljö? Då ska du läsa ekonomi på SLU – här får du studera naturresurser ur ett ekonomiskt perspektiv. 

Naturresurser används i produktionen av alla varor vi konsumerar, men de är också viktiga för vår livskvalitet, en bra miljö och den biologiska mångfalden. Ekonomiska frågor med koppling till naturresurser och miljö finns idag på alla nivåer i företag, organisationer och myndigheter. Det är viktigt att kunna göra ekonomiska analyser och bedömningar och att förstå sambanden mellan näringsliv, samhälle och miljö. 

På utbildningen bekantar du dig med frågor kring mark, skog och miljö ur olika perspektiv. I företagsekonomin får du spännande kunskaper om hur framgångsrika företag startas och utvecklas, om betydelsen av hur ett företag leds, hur miljöfrågor hanteras och vikten av marknadsföring. I nationalekonomin analyserar du naturresurs-, jordbruks- och livsmedelsfrågor på en övergripande samhällsnivå. Kurserna kopplar teori till aktuella frågor om naturresurser, miljö, jordbrukspolitik och internationell handel. Du läser också ekologi, miljörätt och landsbygdsutveckling.

Efter studierna kan du jobba som ekonom inom många områden inom, både på privat företag och i offentlig sektor. Några exempel är industri- och konsultföretag, banker, departement och myndigheter, samt nationella och internationella organisationer. Du kan också läsa vidare på masternivå.

Snabbfakta

Studieort: Uppsala Examen: Kandidatexamen Studieår: 3 Anmälan: Senast 15 april på www.antagning.se Start: Hösten 2016 Urval: Betyg och högskoleprov
Studieår3 Platser 40 Högskolepoäng 180
Möjliga yrken: Ekonom Controller Konsult
Möjliga arbetsgivare: VEGA - miljökonsult Fiskeriverket Svenska kyrkan

Etologi och djurskydd

Djuren och människan

Är du intresserad av djurs beteende och behov? Funderar du över vad man kan göra för att ge våra djur så bra förutsättningar som möjligt? Då ska du
läsa programmet i etologi och djurskydd. Här får du en bra grund att stå på för att kunna arbeta för djurens bästa.

För att djurskyddslagstiftning och djurhållning i praktiken ska bli så bra som möjligt behövs människor med vetenskapligt och praktiskt grundade kunskaper. Det etiska medvetandet ökar i samhället och detta skärper kraven på en god djurhållning inom livsmedelsproduktionen, försöksdjurshållningen, djurparker och för våra sällskapsdjur.

Under utbildningen läser du kurser inom etologi (läran om djurs beteenden), antrozoologi (som är läran om relationer mellan djur och människor) djurskydd, evolutionsbiologi, praktisk djurhantering och mycket mer som ska ge dig en bra grund att stå på i det kommande arbetslivet. Du får också kunskaper om livets byggstenar, djurs systematik och utseende, fysiologi och utfodring, statistik och genetik. Mot slutet av utbildningen kan du profilera dig genom valbara kurser inom mer antrozoologi, bevarandebiologi eller djurskydd.

Efter examen kan du arbeta som bland annat djurskyddsinspektör vid länsstyrelser, djurparkszoolog, försöksdjursföreståndare, internationell djurskyddsexpert, rådgivare och egenföretagare.

Snabbfakta

Studieort: Uppsala Examen: Kandidatexamen Studieår: 3 Anmälan: Senast 15 april på www.antagning.se Start: Hösten 2016 Urval: Betyg och högskoleprov
Studieår3 Platser 30 Högskolepoäng 180
Möjliga yrken: Zoolog Djurskyddsinspektör Djurparkszoolog Försöksdjursföreståndare Rådgivare
Möjliga arbetsgivare: Djurparker Länsstyrelser Jordbruksverket Näringsdepartementet Läkemedelsföretag

Hippolog

Framtidens hästkrafter

Vill du skaffa dig en framtid i en växande bransch? Hästnäringen är i stort behov av kvalificerad och utbildad personal. Företag och organisationer inom hästnäringen behöver hippologer!

Utbildningen till hippolog ger dig som student både breda och djupa kunskaper om hästen och förbereder dig inför arbetslivet inom hästbranschen. Programmet kombinerar teori och praktik för att du ska kunna omsätta det du lär dig på föreläsningarna i det praktiska arbetet med hästen. Att du varvar teori och praktik gör att du är väl förberedd de krav som i dag ställs på exempelvis hästvälfärd, pedagogik och företagande inom branschen.

Hippologutbildningen har de tre inriktningarna ridhäst, travhäst och islandshäst. Den har SLU som huvudman, men genomförs i nära samarbete med hästnäringen, speciellt eftersom den ligger på hästnäringens riksanläggningar Flyinge, Strömsholm och Wången. Här finns alla förutsättningar för att bedriva högklassig hästutbildning, teoretisk såväl som praktisk.

Arbetsmarknaden för hippologer är bra. Exempel på möjliga arbetsgivare är ridskolor, travskolor, gymnasieskolor med hästinriktning, hästnäringens riksanläggningar och organisationer, foderföretag, hästkliniker, försäkringsbolag, träningsanläggningar och stuterier. Många hippologer arbetar också som egna företagare. Det är en utbildning som förbereder dig på att möta arbetsmarknaden både i Sverige och internationellt.

Snabbfakta

Studieort: Flyinge, Strömsholm eller Wången Examen: Kandidatexamen Studieår: 3 Anmälan: Senast 15 april på www.antagning.se Start: Hösten 2016 Urval: Betyg, högskoleprov och antagningsprov
Studieår3 Platser 40 Högskolepoäng 180
Möjliga yrken: Ridlärare på ridskolor Lärare på hästgymnasier Travskolelärare Hästutbildare Stallchef
Möjliga arbetsgivare: Ridskolor Travskolor Hästnäringens riksanläggningar och organisationer Hästkliniker Foderföretag

Hortonom

Växtbiologi och hållbar utveckling

Vill du veta mer om hur växter fungerar och reagerar på sin omgivning? Vill du vara med och påverka vår framtid i en hållbar riktning? Då är hortonomprogrammet rätt för dig.

Växter är nödvändiga för livet. Särskilt trädgårdsväxter höjer vårlivskvalitet – både som mat och genom sin skönhet. Intresset för närodlade grönsaker, frukter, bär och prydnadsväxter ökar och hållbar produktion efterfrågas. Att minska användningen av kemikalier i odling, samtidigt som klimatförändringarna gynnar spridningen av nya skadegörare, är en utmaning. Som hortonom kan du vara med och påverka utvecklingen av framtida trädgårdsväxter.

Utbildningen fokuserar på växtbiologi i kombination med företagsekonomi och teknologi, ämnen som tillsammans kallas för trädgårdsvetenskap. Du får en helhetssyn på trädgårdsmarknaden lokalt och globalt och lär dig om hur växtens inre processer påverkas av miljön både dagligen och under längre tid. Du läser baskurser i trädgårdsvetenskap och fördjupar sedan dina kunskaper i exempelvis växtförädling, växtfysiologi, växtbiokemi, kemi, ekologi, växtskydd och produktkvalitet.

Många lärare är aktiva forskare och som student får du inblick i aktuell forskning och kopplingen till samhället. Kurserna under de två sista åren är valfria för att ge dig möjlighet att skräddarsy din egen utbildning och bli unik på arbetsmarknaden. Praktikkurser ger dig möjlighet att öka ditt kontaktnätverk. Under den valfria delen kan du även välja att läsa kurser vid andra lärosäten utomlands eller i Sverige.

Efter 180 HP kan du ta en kandidatexamen och när du läst 300 HP kan du förutom hortonomexamen plocka ut en masterexamen.

Snabbfakta

Studieort: Alnarp Examen: Hortonomexamen Studieår: 5 Anmälan: Senast 15 april på www.antagning.se Start: Hösten 2016 Urval: Betyg och högskoleprov
Studieår5 Platser 20 Högskolepoäng 300
Möjliga yrken: Produktutvecklare Rådgivare Egenföretagare Handläggare Journalist
Möjliga arbetsgivare: Jordbruksverket SIDA Trädgårdsföretag Industri - och kemiföretag Handel

Jägmästare

Expert på naturresursen skog

Hur vi sköter våra naturresurser är en global fråga. Hur vi planerar och agerar för framtiden berör oss alla, oavsett var i världen vi bor. Som skogligt utbildad är du med och bidrar med kunskap som bygger ett hållbart samhälle.

Skogen innehåller många olika värden och ska räcka till mycket. Som jägmästare får du en helhetssyn på skogen och dess brukande för att kunna hantera skogens värden måste du förstå hur den fungerar, sköts och nyttjas. En stor del av utbildningen genomförs med fältstudier och studiebesök hos olika organisationer och företag. Utbildningen inleds med grundläggande kunskaper, hur ekosystemen fungerar, hur skogsbruk bedrivs och vilka faktorer som styr förutsättningarna, biologiska såväl som politiska.

Efter en gemensam grundutbildning vid campus Umeå fördjupar du dig under två år inom något av områdena skogsförvaltning, råvaruförsörjning eller förädling av skogsprodukter. Flera av fördjupningarna läser du i Umeå, medan några ges på SLU:s campus i Uppsala och Alnarp.

I arbetslivet förväntas du kunna fatta beslut och göra många avvägningar med hänsyn till olika aspekter, till exempel, miljömässiga, ekonomiska, sociala och etiska. Du kan arbeta inom flera olika verksamheter, där många får en första anställning på något av de stora skogsföretagen, ofta som projektledare eller virkesköpare. Du kan också arbeta vid någon länsstyrelse, Skogsstyrelsen, Naturvårdsverket eller i någon skogsägarförening.

Skog är en global angelägenhet. Därför finns möjlighet för dig att under utbildningen förbereda dig inför att jobba med internationella skogsfrågor – kanske inom en myndighet eller intresseorganisation såväl som ett större privat bolag.

Snabbfakta

Studieort: Umeå, år 4-5 kan man läsa i Alnarp el. Uppsala Examen: Jägmästarexamen Studieår: 5 Anmälan: Senast 15 april på www.antagning.se Start: Hösten 2016 Urval: Betyg och högskoleprov
Studieår5 Platser 80 Högskolepoäng 300
Möjliga yrken: Virkesköpare Skogsspecialist Marknadschef Miljösamordnare Produktionsledare
Möjliga arbetsgivare: IKEA SIDA Länsstyrelser Naturvårdsverket Skogsstyrelsen

Landskapsarkitekt Alnarp

Skapa och utveckla livsmiljöer

Vill du skapa vackra och användbara landskap för människor att bo, leva, arbeta och vistas i? Som landskapsarkitekt påverkar du konkret hur miljön omkring oss ser ut och fungerar.

Som landskapsarkitekt planerar, gestaltar och förvaltar du olika utomhusmiljöer, både i staden såväl som i det omgivande kultur- och naturlandskapet. Du arbetar idébaserat och med människan i fokus för att skapa ett hållbart samhälle. Genom en bred förståelse för människans relation till sin omgivning och med en förmåga att se helheter och förändringsprocesser har landskapsarkitekten en nyckelroll bland de som arbetar med vår fysiska miljö.

Utbildningen ger dig en bred kunskapsbas rörande människa, samhälle, form, växter, teknik, kulturarv och miljö. Du lär dig landskapsarkitektens arbetsmetoder och tränar din förmåga att driva projekt och utveckla fungerande helhetslösningar. Du övar dig i att hantera och lösa komplexa situationer inom fysisk planering, gestaltning, projektering och förvaltning.

Landskapsarkitekter arbetar i både privat och offentlig verksamhet. Egenföretag är inte ovanligt, men de flesta är anställda vid landskapsarkitektkontor, arkitektkontor, teknikkonsultföretag eller kommunala och statliga förvaltningar. Möjliga jobb utöver landskapsarkitekt kan till exempelvara stadsträdgårdsmästare, stadsarkitekt, fysisk planerare, utredare, projektledare, miljöstrateg, forskare eller lärare.

Snabbfakta

Studieort: Alnarp Examen: Landskapsarkitektexamen Studieår: 5 Anmälan: Senast 15 april på www.antagning.se Start: Hösten 2016 Urval: Betyg och högskoleprov
Studieår5 Platser 60 Högskolepoäng 300
Möjliga yrken: Landskapsarkitekt Utredare Handläggare Projektledare Stadsarkitekt
Möjliga arbetsgivare: Boverket White arkitekter Sweco Ramböll Lokala arkitektbyråer Trafikverket Eget företag

Landskapsarkitekt Uppsala

Forma framtidens landskap

Vill du planera och skapa vackra och användbara parker, stadsmiljöer och landskap?

För att skapa en uthållig stads- och landsbygd krävs en bredkunskap och förmåga att kommunicera, samarbeta, formulera lösningar och se sammanhang. Det är landskapsarkitekten expert på.

Som landskapsarkitekt kan du förena ditt intresse för formgivning och naturvetenskap med ditt sociala engagemang samtidigt som du spelar en viktig roll för utformningen av den fysiska miljö vi lever i.

I studiokurser övar du upp din förmåga att hantera och lösa komplexa situationer inom fysisk planering, gestaltning, projektering och förvaltning. Du läser även kurser som behandlar mark, vatten, växter, ekologi, park- och trädgårdshistoria, sociologi, formlära samt stadsbyggnad. I utbildningen får du även möjlighet att praktisera dina nyvunna kunskaper ute på en arbetsplats.

Landskapsarkitektens arbetsmarknad är mångsidig och ständigt växande. Arbetsuppgifterna varierar från gestaltning och projektering av parker, trädgårdar, boendemiljöer, gator och torg till fysisk planering för hållbar stads- och landskapsutveckling. Många landskapsarkitekter är anställda vid större arkitektkontor, ingenjörsföretag, kommuner, länsstyrelser eller statliga verk medan andra har egna konsultföretag.

Arbetsmarknaden för landskapsarkitekter är god eftersom deras kunskaper alltmer efterfrågas i dagens och framtidens uthålliga samhälle.

Snabbfakta

Studieort: Uppsala Examen: Landskapsarkitektexamen Studieår: 5 Anmälan: Senast 15 april på www.antagning.se Start: Hösten 2016 Urval: Betyg och högskoleprov
Studieår5 Platser 60 Högskolepoäng 300
Möjliga yrken: Stadsarkitekt Landskapsarkitekt Planerare Utredare Projektledare
Möjliga arbetsgivare: Boverket Sweco White arkitekter Svevia länsstyrelser

Landskapsingenjör

Kreativa och hållbara utemiljöer

Vill du vara med och leda byggandet av framtidens parker och stadsrum? Eller kanske ansvara för skötseln av utomhusmiljöer såsom parker, kyrkogårdar eller golfbanor? Som landskapsingenjör har du en central roll i arbetet med hållbara landskap.

Utemiljöerna kring arbetsplatser, skolor och bostäder, liksom miljöer avsedda för rekreation och andra utomhusaktiviteter hör till de inslag i vardagen som påverkar oss mest. Därför är det viktigt att funktion, skönhet, hållbarhet och trygghet tillgodoses, till exempel när nya bostadsområden växer fram. Under hela denna process har landskapsingenjören en viktig funktion. Utbildningen ger dig en kombination av kunskaper inom växt och marklära, företagsekonomi, ledarskap, projektering och den ger dig unika kunskaper för att bygga och förvalta vackra och långsiktigt hållbara utemiljöer.

Vanliga arbetsuppgifter är att ansvara för planering, projektering och förvaltning av parker, bostadsgårdar, kyrkogårdar, naturmark eller vägrum. Det är också vanligt att arbeta med skötsel och förnyelse av stadens växtlighet. Arbetet är omväxlande och självständigt, utomhus såväl som inne på kontoret. Arbetsgivare kan vara kommuner, privata företag, bostadsbolag, kyrkogårdsförvaltningar och sportsektorn. Exempel på befattningar är stadsträdgårdsmästare, kyrkogårdschef, projektör, planeringsansvarig och försäljare. Ytterligare alternativ är att arbeta med undervisning eller som egen företagare. Arbetsmarknaden för landskapsingenjörer är god.

Snabbfakta

Studieort: Alnarp Examen: Landskapingenjörs- och kandidatexamen Studieår: 3 Anmälan: Senast 15 april på www.antagning.se Start: Hösten 2016 Urval: Betyg och högskoleprov
Studieår3 Platser 45 Högskolepoäng 180
Möjliga yrken: Arbetsledare Konsult Projektör Utredare Rådgivare
Möjliga arbetsgivare: Ramböll Sweco NCC SLU Konsultföretag

Lantmästare

Dagens och framtidens lantbruk

Vill du bli den agrara näringens framtid? Bli specialist på lantbruk!

Lantbruk och produktion av mat är viktigt för samhället. Det behövs därför en bred kompetens för att kunna lösa lantbrukets utmaningar. På lantmästare  får du en tvärvetenskaplig utbildning som ger dig biologiska, ekonomiska och tekniska fackkunskaper inom lantbruksområdet. En lantmästare är starkt efterfrågad för sina kunskaper om resurser och metoder för produktion, marknad, funktion, arbetsledning samt samspelet med miljö och samhälle. 

Lantmästare ger dig allsidig kunskap för dagens och framtidens lantbruksföretag. Utbildningen ger en helhetsbild av lantbruksföretagande, rationell växtodling och animalieproduktion samt djurhållningens teknologi och växtproduktionens teknik. Undervisningen är varierande med föreläsare som har erfarenhet från såväl forskning som näringsliv. 

Efter utbildningen kan du planera, leda och genomföra arbete inom lantbruket och angränsande områden. Som lantmästare kan du ha arbetsledande befattningar på en mängd olika företag, myndigheter och organisationer, till exempel inom lantbrukssektorn, förädlingsindustrin, foder- och maskinföretag, försäkringsbolag, banker, rådgivningsorganisationer eller konsultföretag. 

Många lantmästare driver egna företag eller arbetar med driftledning på lantbruksföretag. Andra arbetar med undervisning, rådgivning, försäljning, marknadsföring eller ekonomi. 

Snabbfakta

Studieort: Alnarp Examen: Lantmästar- och kandidatexamen Studieår: 3 Anmälan: Senast 15 april på www.antagning.se Start: Hösten 2016 Urval: Betyg och högskoleprov
Studieår3 Platser 50 Högskolepoäng 180
Möjliga yrken: Lantmästare Egenföretagare Driftsledare Rådgivare Säljare
Möjliga arbetsgivare: Lantbruksföretag Lantmännen Länsstyrelsen LRF Konsult Naturbruksgymnasier

Skogligt basår för blivande skogsmästare

Skogligt basår innebär en möjlighet för dig som inte studerat vid skogligt naturbruksgymnasium att få behörighet till skogsmästarprogrammet. Basåret består av ett utbildnings- och praktikpaket, som ger både behörighet och platsgaranti till skogsmästarprogrammet.

Studierna på skogligt basår ger dig kunskap om förvaltning och skötsel av skog. Från att skapa ny skog, vårda och sköta den, till att slutligen föryngringsavverka. Förutom det praktiska
arbetet i skogen, lär du dig även hur man i förvaltning och skötsel kan tillgodose olika intressen. Praktiken omfattar ungefär halva kurstiden och genomförs exempelvis på Skogsstyrelsen, på olika skogsägarföreningar, skogsbolag, virkesmätningsföreningar, kommuner eller hos en skoglig entreprenör. Du har möjlighet att själv påverka praktiken och exempelvis genomföra den på din hemort eller annan plats än själva utbildningsorten.

Behörighetskrav:
Grundläggande behörighet samt Områdesbehörighet 15, Ma B, Sh A, Nk B

Ny områdesbehörighet A14*
Generellt undantag gäller från kravet på Samhällskunskap 1a2

Godkänt basår ger platsgaranti till skogsmästarprogrammet 180 HP, i Skinnskatteberg 2017.

Snabbfakta

Studieort: Uppsala Examen: Se skogsmästare Studieår: 1 Anmälan: Senast 15 april på www.antagning.se Start: Hösten 2016 Urval: Betyg och högskoleprov
Studieår1 Platser 16 Högskolepoäng
Möjliga yrken: Se skogsmästare
Möjliga arbetsgivare: Se skogsmästare

Skogmästare

Framtiden finns i skogen

Vill du uppleva skogen och arbeta med att förvalta och utveckla vår största naturresurs? Skogen är en omfattande exportprodukt för Sverige och här finns många arbetstillfällen. Samtidigt är det viktigt att arbeta för att bevara den biologiska mångfalden och upprätthålla skogens alla naturvärden.

Skogsmästarprogrammet är yrkesinriktat och treårigt (180 hp). Under de två första åren blandas teori med praktiska övningar i fält. Under tredje året specialiserar du dig inom något område som intresserar dig, kanske skogsekonomi, logistik, skogsskötsel, teknik eller naturvård. Kurser kan då läsas på olika SLU-orter i t.ex. Umeå, Uppsala, Skinnskatteberg eller Alnarp. Skogsmästarprogrammet har en tillämpad inriktning och under utbildningen kopplas olika skogliga ämnesområden ihop. Du får under studietiden träffa många gästlärare från bland annat näringslivet och myndigheter. Under barmarkssäsongen kommer du att tillbringa stora delar av studietiden ute i skog och mark i fält och göra flera studieresor.

Som skogsmästare kommer du att jobba med en förnyelsebar naturresurs. Det går att specialisera sig inom något område som till exempel skogsekonomi, logistik, skogsskötsel, teknik eller naturvård.

Efter utbildningen kan du arbeta på ett skogsföretag. Du kan också arbeta vid en länsstyrelse, Skogsstyrelsen, Naturvårdsverket eller i någon skogsägareförening eller företagarförening till exempel LRF.

Den som inriktar sig mot skogsfastighetsvärdering kan komma att arbeta som rådgivare till skogsägare eller värderare av skogs- och jordbruksfastigheter. Du kan också, som många andra skogsmästare, starta ett eget företag.

Snabbfakta

Studieort: Skinnskatteberg, med möjlighet att läsa vid campus Alnarp, Ultuna eller Umeå tredje året Examen: Skogsmästarexamen Studieår: 3 Anmälan: Senast 15 april på www.antagning.se Start: Hösten 2016 Urval: Betyg och högskoleprov
Studieår3 Platser 45 Högskolepoäng 180
Möjliga yrken: Planläggare Virkesköpare Rådgivare Produktionsledare Naturvårdare
Möjliga arbetsgivare: Skogsägarföreningar Banker Skogsstyrelsen Länsstyrelser Skogsnäring

Sport- och sällskapsdjur

Djur och företagande

Vill du arbeta med hästar, hundar, katter eller varför inte zoohandelns djur? Kanske som egen företagare eller i ett av de många företag eller organisationer
som arbetar med djur? Som husdjursvetare får du goda kunskaper om våra sport- och sällskapsdjur och företagande. 

Våra sport- och sällskapsdjur fyller en viktig funktion i samhället. Djuren ger oss inte bara sällskap och nöje utan har även en nyttofunktion.  Programmet ger dig kunskaper om djurens funktion och behov, djurens roll i samhället samt en insyn i villkoren för företagande inom sport och sällskapsdjurssektorn. Under  utbildningen studerar du bland annat djurrikets uppbyggnad, husdjursskötsel, djurens beteende (etologi), ekonomi och företagande inom djursektorn och får en inblick i det framtida yrkeslivet. Utbildningen avslutas med ett examensarbete som ger dig en kandidatexamen i husdjursvetenskap. Programmets undervisning sker genom grupparbeten, föreläsningar, laborationer, seminarier, studiebesök, fältexkursioner och projektarbeten.

Djurbranschen karaktäriseras av en stor mängd små- och medelstora företag, alla med unika förutsättningar. Våra sport- och sällskapsdjur omsätter stora summor varje år inom t.ex. foderindustrin, uppfödning, djurtillbehör, försäkringar, djursjukvård och tävlingsverksamhet. Möjligheten att hitta sin egen nisch är god. Efter examen kan du arbeta som egen företagare eller anställd inom företag och organisationer. Ditt arbete kan inriktas mot t.ex. tävlingsverksamhet, avelsplanering, journalistik, import av foder- och djurtillbehör, zoohandel, inhysning, utbildning, rådgivning eller produktutveckling.

Snabbfakta

Studieort: Uppsala Examen: Kandidatexamen Studieår: 3 Anmälan: Senast 15 april på www.antagning.se Start: Hösten 2016 Urval: Betyg och högskoleprov
Studieår3 Platser 20 Högskolepoäng 180
Möjliga yrken: Egen företagare Säljare Rådgivare Produktutvecklare Handläggare
Möjliga arbetsgivare: Eget företag Zoohandeln ATG Avelsföreningar Foderföretag

Tekniskt/naturvetenskapligt basår för blivande jägmästare

Vill du läsa till jägmästare men har inte riktigt alla ämnen från gymnasiet som krävs för att vara behörig?

SLU ger dig möjlighet att tillsammans med blivande studenter vid Umeå universitet läsa in de nödvändiga förkunskaperna i biologi, fysik, kemi och matematik genom ett tekniskt/naturvetenskapligt basår. Om du söker och blir antagen till basåret så har du platsgaranti till jägmästarprogramet hösten 2017, under förutsättning att du avslutat dina kurser vid basåret med godkänt betyg. Basåret läser du på och söker till via Umeå universitet. Läs mer om hur basåret är upplagt och hur du söker på www.slu.se/basar

Behörighetskrav: Grundläggande behörighet samt Matematik B eller motsvarande. Eller: Matematik 2a, Matematik 2b, Matematik 2c eller motsvarande. Godkända kurser ger behörighet och platsgaranti till jägmästarprogrammet 300 hp, 2017.

Snabbfakta

Studieort: Umeå Examen: Se jägmästare Studieår: 1 Anmälan: Senast 15 april på www.antagning.se Start: Hösten 2016 Urval: Betyg och högskoleprov
Studieår1 Platser 10 Högskolepoäng
Möjliga yrken: Se jägmästare
Möjliga arbetsgivare: Se jägmästare

Trädgårdsingenjör, design

Designa trädgårdar

Är du intresserad av färg och form och vill lära dig att planera gröna miljöer? Välj trädgårdsingenjör, design – kandidatprogrammet.

Möjligheten att vistas i gröna miljöer har en god inverkan på människors välbefinnande och hälsa. Kandidatprogrammet trädgårdsingenjör: design ger dig ingående kunskaper om formgivning och gestaltning av trädgårdsrum både inomhus och utomhus. Som trädgårdsingenjör spelar du därför en viktig roll i framtidens samhällsbyggande.

Under din utbildning läser du baskurser i trädgårdsvetenskap tillsammans med blivande hortonomer och studenter som läser till trädgårdsingenjör med inriktning mot odling. Under profilkurser inom bland annat färg- och formlära, växtanvändning och komposition, samt trädgårdsrummets olika material, fördjupar du dina kunskaper inom trädgårdsdesign.

Kursen trädgårdshistoria ger dig bakgrund och inspiration för designuppgifter. Som trädgårdsingenjör inom design kan du formge och gestalta privata och offentliga trädgårdsmiljöer utomhus och inomhus i inglasade miljöer. Du kan arbeta som egen företagare med trädgårdsdesign och rådgivning, eller som anställd inom trädgårdsnäringen, till exempel på gardencentra, besöksträdgårdar, designföretag eller kommuner. Efter kandidatexamen kan du även fortsätta dina studier på avancerad nivå.

Snabbfakta

Studieort: Alnarp Examen: Trädgårdsingenjörs- och kandidatexamen Studieår: 3 Anmälan: Senast 15 april på www.antagning.se Start: Hösten 2016 Urval: Antagningsprov, läs mer på www.slu.se
Studieår3 Platser 25 Högskolepoäng 180
Möjliga yrken: Trädgårdsdesigner Trädgårdsingenjör Egenföretagare Rådgivare
Möjliga arbetsgivare: Gardencentra Besöksträdgårdar Eget företag Handelsträdgårdar Företag inom dagligvaruhandel

Trädgårdsingenjör, odling

En mästare på trädgård

Miljömärkta sommarblommor, närodlad frukt och bär? Närodlat? Havtornshots som functional food? Trädgårdsbranschen är bred.

Lokal matproduktion och intresset för närodlat ger nya möjligheter för den tätortsnära landsbygden samtidigt som intresse för stadsodling ökar. Nya prydnads- och nyttoväxter lämpade för små ytor behövs och fler buskar och träd planteras för att få en bättre livsmiljö i staden. Det är här trädgårdsingenjören kommer in med sin expertis!

Ett samhälle i förändring kräver flexibilitet och nytänkande inom de ”gröna” företagen. Växtriket är en källa till många nyttiga ämnen i mat och dryck, färger, oljor, kosmetika och textiler. Men hur gör odlaren för att maximera innehållet av dessa ämnen och vem ska göra en attraktiv produkt av råvaran? Det behövs spännande affärsidéer som tar vara på möjligheterna.

Du läser baskurser i trädgårdsvetenskap tillsammans med hortonom- och trädgårdsdesignstudenter för att sedan fördjupa dig i olika sätt att odla växter. Bred växtkännedom kombineras med kunskap om företaget, marknaden, hur växter reagerar på olika odlingsförhållanden och vad som händer med de skördade produkterna.

Efter utbildningen förstår du hur marknad och företag fungerar och kan utnyttja landsbygdens och stadens odlingsförutsättningar. Med miljöfokus odlar du professionellt med hänsyn till anpassade och hållbara metoder. Du vet vad kvalitet är och har kunskap om hur den ska bevaras. Du kan ta reda på vad konsumenten vill ha, utveckla sortimentet av trädgårdsväxter samt ge råd och utbilda inom trädgårdsområdet.

Som trädgårdsingenjör kan du till exempel arbeta med växtproduktion i odlingsföretag, som produktutvecklare eller som kvalitetsmedveten aktör i handelsledet.

Snabbfakta

Studieort: Alnarp Examen: Trädgårdsingenjörs- och kandidatexamen Studieår: 3 Anmälan: Senast 15 april på www.antagning.se Start: Hösten 2016 Urval: Betyg och högskoleprov, relevant yrkeserfarenhet kan ge tilläggspoäng
Studieår3 Platser 45 Högskolepoäng 180
Möjliga yrken: Trädgårdsmästare Odlingsansvarig Produktutvecklare Inköpare Marknadsförare
Möjliga arbetsgivare: Gardencentra Handelsträdgårdar Plantskolor Dagligvaruhandel Kommuner

Veterinär

För djurens hälsa

Vill du förebygga och behandla sjukdomar hos djur? Veterinärprogrammet är för dig som är intresserad av djur, medicin, naturvetenskap och människor, och som vill arbeta med alla frågor som rör djurens hälsa, smittskydd och säkra livsmedel.

Veterinärens uppgifter i samhället har förändrats och utvecklats på grund av allt öppnare gränser. Inom EU driver Sverige frågor om djurskydd, smittskydd, antibiotikaanvändning och livsmedelssäkerhet. Områden där veterinärmedicinsk kompetens har stor betydelse. Samtidigt är den traditionella veterinärrollen, med förebyggande åtgärder och behandling av sjuka djur, viktig.

Veterinärprogrammet är en medicinsk utbildning som ger dig möjlighet att få legitimation att utöva veterinäryrket. Tidigt i utbildningen kommer du i kontakt med levande djur, genom olika undervisningsmoment och senare i samband med att du behandlar patienter vid universitetsdjursjukhusets olika kliniker. Dessutom ingår arbete med friska djur, djurbesättningar, organ- och vävnadsmaterial och praktik på slakteri.

Under utbildningen kommer du att dissekera, obducera och operera samt undersöka, behandla och göra provtagningar på djur. Arbetet görs under handledning men också självständigt på hund, katt, häst, nöt, får, get och gris. Teoretisk och praktisk undervisning om avlivning av olika djurslag ingår också av djurskyddsskäl.

Veterinärer har en bred arbetsmarknad och jobbar bland annat med med behandling av sjuka djur, förebyggande djurhälsovård, rådgivning, besiktning och annan kontroll på bland annat slakterier och gränsstationer. Din framtida arbetsplats kan vara på myndigheter, organisationer, djursjukhus, djurkliniker, läkemedelsföretag eller som egen företagare.

Snabbfakta

Studieort: Uppsala Examen: Veterinärexamen Studieår: 5.5 Anmälan: Senast 15 april på www.antagning.se Start: Hösten 2016 Urval: Betyg och högskoleprov
Studieår5.5 Platser 100 Högskolepoäng 330
Möjliga yrken: Klinikveterinär Rådgivare Distriktsveterinär Forskare Laboratorieveterinär
Möjliga arbetsgivare: Jordbruksverket Djursjukhus och djurkliniker Djurhälsoorganisationer Läkemedelsföretag Statens veterinärmedicinska anstalt

Se filmen om hur det är att utbilda sig till

Jägmästare

Vill du veta allt om att

Studera på SLU?

Besök slu.se

Våra campus

SLU kan enkelt kalla sig för Sveriges längsta universitet. Vi finns på tre huvudorter, Alnarp, Umeå och Uppsala, men med forskning och försöksstationer från norr till söder på 33 olika ställen i landet. Här hittar du mer om våra utbildningsorter.

Alnarp

SLU Alnarp är beläget i Lomma kommun, ett stenkast från havet, nära Malmö och Lund och storstadslivet i Köpenhamn. I Alnarp utbildas cirka 1 100 studenter och det är en arbetsplats för ungefär 430 personer.

Campus Alnarp välkomnar med en park med träd, buskar och blomstersortiment, landskaps- och trädgårdslaboratorier, rehabiliteringsträdgård och vackra byggnader. Alnarps Slott tronar mitt i parken som en självklar symbol för campus. Alnarpsgården är en samlingspunkt mitt i Alnarp med aula, bibliotek, reception och t ex studievägledning. På campus finns också tillgång till restaurang, café och datorsalar. På campus finns runt 120 studentbostäder och det är även möjligt att hyra bostad i närliggande Lomma, Åkarp, Arlöv eller i Malmö. Det är, precis som på flera andra studieorter, inte helt lätt att hitta bostad men en bit in på terminen har det ordnat sig för de flesta. Det är bra att ställa sig i kö på flera orter runtn Alnarp i god tid. Goda buss- och tågförbindelser finns med både Lund och Malmö, båda städerna ligger cirka en mil från Alnarp.

Till Köpenhamn tar du dig enkelt med tåg över Öresundsbron. I Lomma, alldeles i närheten, finns badstrand, badhus, motionsanläggning, flera olika sportklubbar och restauranger. Det finns alltså ett stort motions-, nöjes- och kulturutbud på nära håll. Studentlivet i Alnarp, Lund och Malmö är livligt med alla möjliga aktiviteter. Det finns två studentkårer i Alnarp och båda är aktiva med att till exempel bevaka utbildningskvaliteten tillsammans med SLU. De har även många fina traditioner och olika utskott där du kan vara med i allt från körer och spex till studentcafé och festfixning. Vill du så kan du även haka på studentliv och flera olika aktiviteter i både Lund och Malmö.

Flyinge, Strömsholm, Wången

Sveriges tre riksanläggningar för hästverksamhet, Flyinge, Strömsholm och Wången, är alla historiska platser. Här har hästar och hästverksamhet funnits i flera hundra år. På Flyinge och Strömsholm finns totalt 400 hästar och på Wången 60, och de flesta används i utbildningen på ett eller annat sätt.

De tre anläggningarna är moderna och har allt som behövs för att bedriva undervisning med hög kvalitet. Anläggningarna har knutit till sig lärarkompetens av yppersta klass inom olika ämnen och discipliner. De studerande möter dagligen framstående professionella inom hästsektorn, både forskare och tränare. Det finns flera andra utbildningar på orterna vilket ger stora möjligheter till erfarenhetsutbyte.

Under din studietid har du möjlighet att bo i omgivningarna kring Flyinge, Strömsholm och Wången. Det finns till exempel bostäder att hyra i flerfamiljshus, eller så kan du hyra ett litet hus tillsammans med andra studenter. Det finns dock inga särskilda studentbostäder på anläggningarna.

För många är det viktigt att kunna ta med sig egen häst. Kring anläggningarna finns det gott om möjligheter till uppstallning, eventuellt även med bostad i anslutning. Det finns också en viss möjlighet till uppstallning på själva anläggningarna. Här sker även mängder av olika evanemang och aktiviteter, bland annat tävlingar på elitnivå och möjlighet att träna för mycket kompetenta lärare.

Vill du göra något annat kan du söka dig till de närbelägna samhällena där du har tillgång till bland annat Friskis & Svettis. På Wången finns goda möjligheter till körning och här kan du även styrketräna och spela pingis. Flyinge, Strömsholm och Wången har alla buss- och tågförbindelser med lite större orter. Om du bor i Flyinge ligger den närmaste tågstationen i Lund. Du som bor i Strömsholm kan ta tåget i Kolbäck och bor du i Wången kan du kliva av eller på tåget i Krokom.

Skinnskatteberg

Skinnskatteberg ligger vackert beläget vid sjöarna Övre och Nedre Vättern. Kommunen är stor till ytan men har bara 4 800 invånare, vilket ger goda möjligheter till ett aktivt friluftsliv.

Hos oss i Skinnskatteberg bedriver vi en en modern utbildning i historisk miljö. Undervisningshuset är Skinnskattebergs herrgård från 1700-talet. På campus finns vårt ”learning center” och bibliotek integrerat. Det innebär att vi erbjuder dig en bra studiemiljö med bibliotek, datasalar, läsplatser och studentcafé. Ett litet campus innebär också korta informationsvägar och ett gott samarbete mellan studenter, lärare och administration. Studentkåren på Skogsmästarskolan är aktiv och arbetar för att alla studenter ska trivas. Varje år anordnas aktiviteter då även studenter från andra studieorter bjuds in. Studentkåren arrangerar även olika idrottsaktiviteter, bland annat genom att boka tider i idrottshall och på gym som är avsatta speciellt för dig. Kåren arbetar aktivt tillsammans med SLU med att hålla en god utbildningskvalitet genom representation i olika nämnder och organ för att tillgodose att ett studentperspektiv alltid finns med i frågor som rör utbildningsprogrammet. Som student i Skinnskatteberg kan du välja mellan många olika sätt att bo – från ett enkelt studentrum till att dela villa med några kurskamrater. I jämförelse med de större utbildningsorterna är det lätt att hitta bostad här.

Skinnskattebergs kommun ligger centralt i Sverige. För att ta dig hit kan du kliva på tåget som går mellan Örebro och Krylbo alternativt ta dig hit med buss. Närmaste flygplats finns i Västerås.

Umeå

Välkommen till Umeå! Med två universitet och cirka 30 000 studenter tar Umeå väl hand om dig som student. Här hittar du utbildningar i världsklass och ett stort utbud av fritidsaktiviteter.

Skogis, som SLU:s skogsfakultet ofta kallas, delar campus med Umeå universitet. Vid SLU i Umeå läser du till jägmästare, men också masterprogram med inriktning mot skötsel av vilt- och fiskpopulationer. Den skogliga forskningen vid SLU i Umeå har en stor spännvidd från molekylärnivå till landskapsperspektiv. Campusmiljön i Umeå är en gränsöverskridande blandning av avancerad forskning, anpassade utbildningar, olika nationaliteter, livsbejakande studentföreningar — och ett dynamiskt nav i hela norra Sverige.

På campus finns Nordens största motionsanläggning, IKSU (Idrottsklubben Studenterna i Umeå) med 25 000 besökare i veckan. Med mindre än en timmes bilfärd når du flera bra skidanläggningar, och fjällvärlden ligger bara fyra timmar bort. Umeå har 160 kilometer motionsspår och 180 kilometer cykelväg, något som kan utnyttjas både sommartid då Umeå ligger högt i solligan och vintertid då du kan räkna med rejäla vintrar och snö i skidspåren.

Bostadssituationen i Umeå är förhållandevis bra och de flesta studenter har ordnat studentbostad en bit in på terminen. Många studenter bor på Ålidhem, Mariehem och Nydalahöjd med gång- eller cykelavstånd till campus. Medelåldern är låg och Umeå är en av de städer som växer snabbast i landet. Umeå utmärker sig med ett stort nöjes- och kulturutbud med caféer, restauranger och ett aktivt scenliv.

Utbudet av livemusik är mycket bra med allt från större inomhusfestivaler till mindre klubbspelningar med såväl lokala som internationella artister. Flygturen från Arlanda till Umeå tar en timme och flygplatsen ligger bara några kilometer från stadskärnan.

Uppsala

Det här är Uppsala – Sveriges fjärde största stad, en studentstad och SLU:s största utbildningsort. SLU:s campus i Uppsala heter Ultuna och har stått under en omfattande omvandling. Flera nya hus med fräscha undervisningslokaler har byggts för framtiden.

Uppsala har mycket att erbjuda en student. Med två universitet i staden blir studentlivet mycket levande och 35 000 av Uppsalas 200 000 invånare är studenter. Att få bostad här kräver en viss driftighet, men är på inget sätt omöjligt. Ställ dig i kö i god tid och var beredd på att ringa runt till bostadsbolagen. Det finns även studentbostäder på campus och majoriteten av dessa är djurtillåtna.

I övrigt har Uppsala ett mysigt sammanhållet centrum. Det finns många caféer, butiker och ett nybyggt konserthus. Det är lätt att cykla eller promenera genom staden. Fyrisån rinner från norr till söder rakt genom centrum och ger en fast punkt att navigera efter.

För den som vill roa eller engagera sig finns Ultunas två studentkårer. De arrangerar fester, fika och har en mängd olika föreningar och utskott att engagera sig i. Det är också kårernas uppgift att säkerställa kvaliteten i utbildningarna. Det sker genom studiebevakning och att kårerna har representanter i universitetets beslutande organ. Kårerna arbetar för att alla studenter ska ha en bra studietid!

När du vill variera dig finns studentnationerna, vilka är en viktig del av studentlivet i Uppsala. Studenterna i Uppsala har också en egen högtid, Valborg. Det är dagen då våren firas in och staden förvandlas till Sveriges största picknick. Ultuna är friluftsvänligt med fotbollsplaner, beachvolleyplan, frisbee-golfbana, löparvänliga gång- och cykelbanor samt en motionsanläggning med gym och träningspass.